• اگر وصی به تکالیف خود عمل نکند چه اقدام قانونی انجام می شود؟
  • سلام. شخصی که از طرف پدرم وصی ما شده است. هیچ کدام از وضایفی را که دادگاه خانواده مشخص کرده اند انجام نمی دهد قانونا چه اقدامی باید انجام شود؟
1400/07/01

سلام و عرض ادب. مطابق ماده 859 و 1191 قانون مدنی وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند و الا ضامن و منعزل است در واقع یکی لزوم جبران خسارت و دیگری زوال خود به خودی سمت وی.

-->