• تقسیم ارث با وجود جنین
  • سلام من و برادرم تنها نوه های پدر بزرگم هستیم و ایشان دوهفته پیش از دنیا رفتند همچنین تمام فرزندان ایشان هم فوت کردند ایشان با خانمی در عقد موقت بودند که این خانم الان باردار هستند. آیا به ما نیز ارث تعلق میگیرد؟ در چه صورت به ما ارث تعلق می گیرد؟
1400/07/01

سلام و احترام. بر اساس ماده ۸۷۸ قانون مدنی هر گاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر میگردد تقسیم ارث به عمل نمیآید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه‌ای که‌ مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود. در نتیجه در این جا حمل حاجب حرمانی تمام وارثان است زیرا زوجه موقت ارث ندارد و تقسیم ترکه میان نوه ها ممنوع است . تنها در صورتی نوه ها ارث می برند که حمل زنده به دنیا نیاید.

-->