• تقسیم ارث با وجود جنین
  • شوهرم هفته پیش از دنیا رفت و تنها یک نوه به عنوان وارث دارد و من 5 ماهه باردار هستم. تقسیم ارث چگونه انجام میشود؟ آیا جنین هم ارث می برد یا خیر؟
1400/07/01

سلام وقتتون بخیر. مطابق ماده ۸۷۸ قانون مدنی هر گاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر میگردد تقسیم ارث به عمل نمیآید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه‌ای که‌ مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.لذا نوه ارثی نمی برد ولی شما به عنوان زوجه دائم یک هشتم از اموال را به ارث می برید و نوه تنها در صورتی ارث می برد که جنین زنده متولد نشود.

-->