• آیا قتل عمدی توسط طفل نیز مانع ارث است؟
  • سلام. اگر در بین وراث کودکی باشد که به صورت عمد موجب قتل وارث شده باشد. آیا این کودک از ارث محروم است؟ اگر نه چه میزان به ارث می برد؟
1400/07/01

سلام و عرض ادب. مطابق ماده 880 قانون مدنی قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع میشود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا‌ بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.همچنین بر اساس ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی جنایت به وسیله صغیر و مجنون خطای محض محسوب می شود. درنتیجه در اینجا قتل مانع از ارث نمی شود و طبق قواعد کلی ارث سهم الارث ایشان محاسبه می شود.

-->