• آیا قتل عمدی توسط مجنون مانع ارث است؟
  • سلام برادرم به حکم دادگاه مجنون شناخته شده و 30 سال دارد. پدرم مدتهاست که ما را رها کرده بود و هیچ هزینه برای مخارج ما نمیداد. برادرم برای جلوگیری از دعوای ایشان با مادرم به شکل عمدی موجب قتل پدرم شدند. اکنون برادرم سهم الارث دارند یا خیر؟
1400/07/01

سلام و احترام. مطابق ماده 880 قانون مدنی قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع میشود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا‌ بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.همچنین بر اساس ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی جنایت به وسیله صغیر و مجنون خطای محض محسوب می شود. درنتیجه برادرتان نیز ارث می برد.

-->