• آیا زوج می تواند خانم را از رفتن به مسافرت با دوستانش منع کند؟
  • سلام. همسر بنده بلافاصله بعد از ازدواج مطالبه مهر کردند و طبق نظر دادگاه ایشان دارای حق حبس هستند. ایشان با دوستان خود مسافرت های طولانی و تفریح می روند آیا می توانم قبل از پرداخت مهر برای اینکه تنهایی به تفریح و گردش نروند درخواست تمکین دهم؟
1400/07/01

سلام و احترام. مطابق ماده 1085 قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. در نتیجه تا تسلیم مهر ایشان ملزم به تمکین نمی باشند.

-->