• آیا در صورت استفاده خانم از حق حبس، نفقه ایشان قطع می شود؟
  • خانمی 29 ساله هستم و می خواهم از حق حبس استفاده کنم اما همسرم میگوید در صورت عدم تمکین و استفاده از حق حبس، نفقه نمی پردازد. آیا ایشان قانونا می تواند نفقه ندهد؟
1400/07/01

سلام وقتتون بخیر. مطابق ماده 1085 قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. لذا همسر نمیتواند در مقابل استفاده شما از حق حبس، نفقه را پرداخت نکند.

همچنین بهتر است بدانید بر اساس ماده 1086 قانون مدنی اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده 1085 استفاده کند معذالک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

-->