• حق حبس و اجبار زوجه به تمکین
  • اگر خانمی با زور و اجبار و تهدید شوهر اقدام به تمکین کند، آیا می تواند باز هم از حق حبس استفاده کند؟
1400/07/01

سلام وقتتون بخیر. وفق ماده 1086 قانون مدنی اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده 1085 استفاده کند معذالک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد. لذا حق قانونی ایجاد شده با رضایت ذی حق یا به حکم قانون، ساقط می شود. پس چنانچه زن مکره به تمکین شده باشد، موجب سقوط حق حبس نخواهد بود در نتیجه حق حبس پا برجاست.

-->