• عدم تعیین مهریه و حق حبس
  • اگر میزان مهریه در عقد ازدواج دائم ذکر نشده باشد آیا زن میتواند تا تعیین میزان مهریه و گرفتن مهریه از تمکین امتناع کند؟
1400/07/01

سلام و عرض ادب . مطابق ماده 1085 قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. اما در صورتیکه مهر در عقد تعیین نشده باشد زن نمی تواند تا تعیین و تسلیم مهر، از تمکین استفاده کند.

-->