• وضعیت حق حبس زوجه در صورتی که مرد توان پرداخت مهریه را ندارد چگونه است؟
  • مهریه من عندالمطالبه هست و می خواهم از حق حبس استفاده کنم. اما همسرم می گوید که چون توانایی پرداخت مهر را ندارد من نمی توانم از این حق استفاده کنم. لطفا راهنمایی بفرمایید که در صورت عدم توانایی مرد آیا باز هم می توانم از حق حبس استفاده کنم؟
1400/07/01

سلام وقتتون بخیر. مطابق ماده 1085 قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود همچنین بر اساس ماده 1086 قانون مدنی اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده 1085 استفاده کند معذالک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که در صورت وجود شرایط استفاده شما از حق حبس، توانایی و یا عدم توانایی شوهر تاثیری در حق حبس زوجه نخواهد داشت.

1400/07/01

اعسار شوهر حق حبس زن را از بین نمی برد زیرا راست است كه در چنین حالتی مطالبه مهریه از او امكان ندارد ولی باید دانست كه امكان گرفتن مهر با استفاده از حق حبس ملازمه ندارد. همچنین در موردی كه دادگاه یا اجرای ثبت به درخواست شوهر و به دلیل اعسار او مهلت عادله می دهد یا قرار اقساط می گذارد، نباید مهر را موجل پنداشت زیرا، اجلی كه بدین گونه بر زن تحمیل می شود، حاكی از اراده او بر سقوط حق حبس نیست.

-->