• اگر مهریه شامل دو قسمت حال و مدت دار باشد، حق حبس زوجه به چه صورت است؟
  • سلام من و خانمم در ضمن عقد ازدواج مقداری از مهر را حال و بقیه را چون از توان من خارج بود مدت دار ذکر کردیم می خواهم بدانم اگر قسمتی از مهریه حال و قسمتی موجل یا مدت دار باشد. آیا خانم باز هم حق حبس دارد؟
1400/07/01

سلام و احترام. طبق ماده 1085 قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. ضمنا هرگاه قسمتی از مهریه حال و قسمتی موجل باشد، حق حبس فقط نسبت به قسمتی که حال است حاصل می شود و پس از دریافت آن قسمت، دیگر زن نمی تواند از ایفاء وظایف زناشویی، سرباز زند.

-->