• فسخ قراردادخودرو
  • خسته نباشیدبنده ملک همسرم را بدلیل طلبم توقیف کردم وتا کارشناسب جهت ارزیابی پیش رفت که خواهرش صلحنامه صوری ارایه داد و با اینکه استعلام گرفته شدتوسط قاضی اجرای احکام که هرکدام زودتر توقیف کرده باشیم الویت دارد که بامن بود اما قاصی چشمهاشو بست در حال حاضر پرپنده نفقه مهریه و دیه و ۸۰۰میلیون سفته ام مختومه و من اندر خم مانده تم‌چکارکنم
1400/07/01

سلام و احترام 

بنا بر رأی وحدت رویه‌ای که در این خصوص صادر شده است، اگر تاریخ انعقاد عقد صلح مزبور، قبل از تاریخ صدور حکم قطعی مبنی بر توقیف اموال باشد، عقد صلح منعقده نافذ خواههد بود و شما هیچ حقی راجع به آن مال نخواهید داشت، امّا اگر تاریخ انعقاد مؤخر بر تاریخ صدور حکم قطعی توقیف باشد، عقد صلح باطل بوده و شما می‌توانید توقیف را انجام دهید. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره دقیق تر با مؤسسه تماس حاصل فرمایید. 02191009700

-->