• اضافه دریافتی با جلب نظریه کارشناسی
  • سلام سال ۸۶مبلغ بیست میلیون تومان از موسسه قوامین با ۱۷ درصد و۶درصد جریمه سه ساله وام برداشتم نهایت در سال ۹۱مبلغ شصت پنج میلیون تومان پول گرفت تسویه کرد از طریق اجرای ثبت اجرائیه دراورده بود سند اقاله کرد.سه برابر وام ازم پول گرفت. با توجه رای وحدت رویه ۷۹۴ونرخ سود تسهیلات بانک مرکزی و... آیا میتونم الان به خاطر اضافه دریافتی با جلب نظریه کارشناسی شکایت کنم؟ اگر بتونم شکایت کنم ایا تاخیرتادیه شاملش میشه واز چه تاریخی؟
-->