• برگشت به نام خانوادگی قبلی در چه صورت امکانپذیر است؟
  • سلام. من طبق مقررات ثبت احوال اقدام به تغییر نام خانوادگیم کردم و الان به دلیل مسائلی پشیمان شدم. آیا می توانم به نام خانوادگی قبلیم برگردم؟
1400/07/01

سلام وقتتون بخیر. مطابق ماده ۹۹۵ قانون مدنی تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه. همچنین برگشت به نام خانوادگی قبلی تا وقتی ممکن است که شناسنامه با واژه تصویبی صادر و تحویل متقاضی نشده باشد.

بهتر است بدانید افرادی که قبل از 18 سالگی نام خانوادگی آنان تغییر یافته است، می توانند پس از رسیدن به سن مزبور به نام خانوادگی قبلی خود برگردند.

-->