• مقدار سهم الارث افراد ترنس چه قدر است؟
  • سلام. اگر فردی ترنس باشد آیا جزء ورثه است؟ مقدار سهم او چقدر است؟
1400/07/01

سلام و احترام. ماده ۹۳۹ قانون مدنی در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد که از ذکور آنها دو برابر اناث میبرند‌ سهم‌الارث او به طریق ذیل معین میشود:

‌اگر علائم رجولیت غالب باشد سهم‌الارث یک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهم‌الارث یک دختر از طبقه خود را میبرد و اگر‌هیچ یک از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم‌الارث.

-->