• مقدار سهم الارث فرد خنثی چقدر است؟
  • سلام. اگر جنسیت فردی مشخص نباشد سهم الارث او چه قدر است؟
1400/07/01

سلام وقتتون بخیر. ماده ۹۳۹ قانون مدنی در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد که از ذکور آنها دو برابر اناث میبرند‌ سهم‌الارث او به طریق ذیل معین میشود:

‌اگر علائم رجولیت غالب باشد سهم‌الارث یک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهم‌الارث یک دختر از طبقه خود را میبرد و اگر‌هیچ یک از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم‌الارث. همچنین اگر منظور شما از فرد خنثی، فردی فاقد علامت جنسی است قانون مدنی ساکت است؛ به نظر می رسد که در صورت امکان تعیین جنسیت به وسیله متخصصان باید مطابق همین تشخیص عمل گردد.

-->