• اعتراض به عوارض شهرداری
  • با سلام میخواستم بپرسم آیا نسبت به عوارض شهرداری میشه اعتراض کرد؟ اگر بله مرجع اعتراض کجاست؟
1400/10/07

براساس ماده 77 قانون شهرداری مرجع اعتراض به عوارض و دیگر مطالبات شهرداری، کمیسیون ماده 77 است. لازم به ذکر است که مودی میتواند نسبت به عوارض و دیگر بدهی های خود به شهرداری از این کمیسیون درخواست تقسیط نماید.

-->