• اعتراض به ملی اعلام شدن زمین
  • باسلام اداره منابع طبیعی زمین های کشاورزی کل روستای ما را ملی اعلام کرده و تصرف کرده در حالی که ما سند داریم و سالهاست که در این زمینها کشاورزی میکردیم. لطفا راهنمایی کنید این کار آنها بر اساس چه قانونی است و ما کجا میتوانیم اعتراض کنیم؟ ممنون.
1400/10/11

از تاریخ تصویب قانون ملی اعلام شدن جنگلها و مراتع مصوب 1341/10/27 عرصه و اعیان کلیه جنگلها و مراتع ملی اعلام شد. براساس این قانون آنچه ملاک ملی و غیرملی بودن اراضی است سابقه تصرف و احیا تا قبل از تاریخ مذکور است و صرف داشتن سند ملاک نیست بنابراین در صورتی که شما قبل از سال 41 در اراضی مذکور سابقه تصرف و احیا داشته اید میتوانید نسبت به تصمیم اداره منابع طبیعی اعتراض کنید. مرجع اعتراض به این تصمیم هم از تاریخ 1390/06/11 شعب ویژه دادگاه حقوقی مرکز استان است. جهت توضیحات بیشتر و مشاوره تخصصی در زمینه دعاوی اراضی ملی با موسسه داتیکان تماس بگیرید.

-->