• سفته
  • عدم اطلاع از مبلغ سفته
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سفته رو وقتي امضاء كرديد يعني مبلغ رو كه بعدا نوشته مي شود رو پذيرفته ايد

-->