• حذف اسم همسر سابق از شناسنامه
  • سلام میخواستم بپرسم آیا بعد از طلاق میشه اسم همسر سابق را حذف کرد؟ از چه راهی باید اقدام کرد؟
1400/10/14

سلام و درود براساس ماده 33 قانون ثبت احوال:«کل وقایع ازدواج و طلاق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود و در شناسنامه انعکاس خواهد یافت. در المثنای شناسنامه زن یا مرد آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد شد. ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد». بنابراین، در صورتی که طلاق بعد از وقوع نزدیکی واقع شود اسم همسر شما در هر حال در شناسنامه شما قید میشود و تنها با ثبت ازدواج دوم اسم همسر سابق حذف میشود. این امر برای جلوگیری از فریب و تدلیس در ازدواج است.

-->