• امکان ترک منزل توسط زوجه
  • سلام. در صورتی که زوجه با خطر جسمی یا معنوی فوری مواجه شود و منزل را ترک کند آیا میتواند بعد از دادگاه تقاضای مسکن مستقل نماید؟
1400/10/18

درود بر شما. براساس ماده 1115 قانون مدنی اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باش میتواند مسکن مستقل اختیار کند. باتوجه به رویه قضایی اختیار مسکن مستقل توسط زن نیاز به اجازه دادگاه ندارد و زن میتواند در صورت وجود ضرر منزل شوهر را ترک نموده و بعد از آن تقاضای مسکن مستقل نماید.

-->