• ایجادانواع مزاحمت صوتی ولرزش درواحدبنده وسلب آسایش
  • باسلام؛ احترامآ؛بنده آپارتمانی دارم که،طبقه زیرین آن یک مغازه است واخیراشخصی آنجارااجاره ویک خشکشویی دایرکرده است.ومتاسفانه ازروزاول اکثر ماشین آلات خشکشویی،هنگام کار،انواع واقسام صداولرزش درواحدبنده ایجادمیکندکه،بطور کامل زندگی رابرماجهنم،وسلب کامل اسایش نموده است.وبااینکه بارها وبارهاتذکر واعتراض کرده ام،امامتاسفانه هیچ نغییری درمزاحمتهارخ نداده است. استعادارم که بنده راراهنمایی بفرمابید که دقیقاچه کارکنم که سریعآبه نتیجه مطلوب دست یابم. مدرکی جزاس ام اس ها وپیغامهایی گه برای صاحب خشکشویی فرستاده ام،ندارم. وقراره فردا زنگ بزنم پلیس 110تابیایندوصورت جلسه کنند. باسپاس؛محمدی
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

ابتدا شما يك كارشناسي تامين دليل اخذ نماييد و بعد از كارشناسي به دادسراي مربوطه شكايت ايجاد مزاحمت مطرح كنيد

1400/07/01

سلام؛هزینه کارشناسی اینچنین تامین دلیل چقدرمیشود.وچقدرطول میکشد.

1400/07/01

200هزار تومن و سه الي چهار روز

1400/07/01

در صورت تمايل دادخواست تامين دليل و مشاوره در ابن خصوص ارايه خواهد شد و هزينه ٢٥٠ هزار تومان اخذ ميشود

1400/07/01

اگرتامین دلیل رابگیریم،دیگرنیازی به صورتجلسه پلیس یااستشهانیست.یاباید آنهاراهم تهیه کرد

1400/07/01

نيازي نيست

1400/07/01

ممنون 2500000ندارم

-->