• ثبت شرکت ها
  • آیا می توان آدرس منزل را جهت ثبت شرکت استفاده نمود ؟
1400/11/06

برای ثبت شرکت، تنها کافی ست که آدرس صحیح بوده و وجود خارجی داشته باشد زیرا سامانه اداره ثبت شرکت ها از طریق استعلام لحظه ای از اداره پست صحت آدرس را از این نظر بررسی می نماید. اما کاربری ملکی که آدرس آن ارائه شده، توسط اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استعلام نمی شود. بنابراین می توان از هر آدرسی به این منظور استفاده نمود.

-->