• براي درخواست نفقه به كدام حوزه قضايي مراجعه كنم؟
  • براي درخواست نفقه خودم از شوهرم بايد به مركز قضايي محل زندگي شوهرم بروم يا محل عقدمان؟ محل زندگي شوهرم بسيار دور است و مي خواهم در جاي نزديك تري اقدام كنم.
1400/11/11

سلام. بر اساس ماده ۱۲ قانون حمايت خانواده در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد. در نتيجه اگر محل اقامت خودتان را ترجيح مي دهيد مي توانيد در محل اقامت خودتان اقامه دعوي كنيد.

-->