• مهلت اعتراض ثالث
  • سلام. میخواستم بپرسم مهلت اعتراض ثالث به رای دادگاه چه مدت است؟
1400/11/13

درود بر شما. براساس قانون اعتراض ثالث مقید به مهلت نیست و شما در هر زمان نسبت به هر رایی که به حقوق شما خللی وارد نموده باشد می توانید به عنوان ثالث اعتراض کنید.

-->