• دادخواست تقسیم ماترک و مهر و موم
  • سلام و احترام بعد از فوت پدرم ملکی به من و خواهرانم به ارث رسیده در حال حاضر همه به جز یک نفرمان موافق فروش آن هستیم، حال تکلیف بقیه وراث چیست ؟
1400/12/22

سلام و وقت بخیر بهتر است دادخواست تقسیم ماترک و مهر و موم را به مرجع قضایی صالح تقدیم کنید سپس بعد از تقسیم نسبت به فروش اقدام کنید.

-->