• آیا خانم می تواند به دلیل کراهت و تنفر از شوهر طلاق بگیرد؟
  • سلام. همسرم برای طلاق گرفتن درخواست مهریه و نفقه و..... داد و من بدون هیچ درخواست و اذیتی در حال پرداخت هستم و ایشان نتوانستند از این طریق طلاق بگیرند. آیا می تواند به دلیل کراهت از من طلاق بگیرد؟
1401/02/04

سلام و احترام. طبق ماده1130قانون مدنی زوجه باید عسر و حرج خویش را اثبات نماید تا در دعوای طلاق موفق شود صرف ادعا کراهت کافی نیست.

-->