• اگر مردی دو زن داشته باشد، تقسیم ارث چگونه است؟
  • سلام. پدربزرگم دو تا زن داشته و از هر کدام دارای فرزند است. ارث بین این دو زن چگونه تقسیم میشود؟
1401/02/06

سلام وقت بخیر. بر اساس ماده ۹۴۲ قانون مدنی در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق بزوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم میشود در نتیجه یک هشتم از ماترک بین دو زن به صورت مساوی تقسیم می شود.

-->