• چه کسی می تواند بدون اذن پدر ازدواج کند؟
  • سلام من 18 سالم تمام نشده و میخواهم با آقایی که سه ماه است آشنا شده ام ازدواج کنم. پدرم مخالف است آیا می توانم بدون اجازه پدرم ازدواج کنم؟
1401/02/06

سلام وقت بخیر. مطابق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

-->