• درخواست طلاق
  • اینجانب اکرم عربی درخواست طلاق از اقای حسن سیفی رو دارم
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام طلاق از سوي زوجه بايد داراي شرايطي باشد از جمله عسر و حرج كه از سوي دادگاه احراز گردد و با تنها دادخواست دادن قبول نميگردد و به عبارتي ديگر مطابق قانون مرد مي تواند زن خود را هر زمان بخواهد طلاق دهد و اين حق براي زوجه فقط با محرز گرديدن شرايطي ايجاد ميگردد مثل در حبس بودن زوج به مدت ٥سال يا اعتياد كه انهم در شرايطي خاص وغيره و در كل با تنها دادخواست طلاق دادن محقق نمي گردد اگر شرايط عسر وحرج ايجاد شده ميتوان با استناد به انها دادخواست داد

-->