• اجرت المثل
  • دریافت اجرت المثل زوجه
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

دادخواست اجرت المثل با توجه به مدت زندگي مشترك و با نظر كارشناس محاسبه مي گردد دادخواست ضمن پرداخت هزينه تنظيم ميگردد هزينه تتظيم دادخواست ضمن مشاوره ١٥٠هزار تومان

-->