• آیا اجرت المثل به نرخ روز محاسبه می شود؟
  • بعد از اینکه دادگاه در حقوقی مالی من اجرت المثل را هم پذیرفت. می خواهم بدانم اجرت المثل چگونه و بر چه اساس محاسبه می شود؟
1401/02/18

سلام و احترام، اجرت المثل زوجیت توسط کارشناس خانواده محاسبه می شود و بر اساس ارزش هر سال زندگی متفاوت خواهد بود.

-->