• دادخواست الزام به تحویل مبیع
  • باسلام احتراماً معروض میدارد شهرداری شهربابک در سال 89 نسبت به خرید 4 حبه چاه آب از آقای عبداله محمدی میمند نموده که از تاریخ مبایعه تا کنون نسبت به تحویل آب اقدامی ننموده ضمناً نامبرده تنها یک حبه مالکیت داشته ولیکن معامله نسبت به 4 حبه انجام دادهلازم به ذکر است آقای عبداله محمودی شش ماهه فوت نموده و بایستی نسبت به وراث طرح دعوی نمود. مبلغ پرداختی به مرحوم محمودی 65 میلیون تومان بوده که تمام و کمال پرداخت شده
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام.روزتون خوش. هزینه دادخواستتون دویست هزار تومان میشه. در صورت تمایل ده روز بعد از پرداخت تحویل میشه

-->