• دادخواست ضرر وزیان ناشی از صدور دستور موقت
  • این جانب حمد عساکره مدیرعامل تعاونی مسکن نگین صیادان طی قرارداد شماره
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

دقيقا بفرماييد چه خواسته اي داريد و هزينه دادخواست هم ٢٥٠هزار تومان ميباشد

1400/07/01

با عطف توجه به اخطاریه مربوط به پرونده کلاسه 950964 در خصوص دادخواست آقای مالک قنواتی علیه این شرکت تعاونی و شرکت اسکلت ساز جنوب مبنی بر مطالبه وجه بمبلغ 000/000/000/28 ریال و نیز صدور دستور موقت که متاسفانه منجر به پذیرش و صدور دستور موقت به شماره دادنامه 9509976130201323 1 – شرکت اسکله ساز جنوب به نمایندگی آقای ابراهیم جوکار بعنوان پیمانکار طرف قرارداد این تعاونی بموجب قرارداد شماره 131/91 مورخ 26/3/1391 متعهد گردیده است ساخت و ساز 216 واحد مسکونی به متراژ تقریبی 26000 متر مربع از بالای فونداسیون تا مرحله کلید تحویل انجام دهد . متاسفانه شرکت مذکور عملکرد مناسب و مطابق قرارداد نداشته و از عهده تعهدات خود بر نیامده است . مدت قاجرای قرارداد 2 سال بوده ولی تاکنون 3 سال طول کشیده و هنوز بطور کامل انجام نشده و از این نظر ضرر و زیان هنگفتی به تعاونی وارد آمده است . این تعاونی حق فسخ یکطرفه قرارداد را مطابق اختیار حاصله از ماده 12 قرارداد برای خود محفوظ می دارد و بموقع اقدام لازم قانونی را انجام خواهد داد . 2 – شرکت اسکله ساز جنوب بدون اطلاع این تعاونی و با نقض ماده 13 قرارداد که مقرر می دارد پیمانکار شخصا ( مباشرتا ) کار تحویل وی گردیده و حق واگذاری کل قرارداد کار به دیگری ندارد ؛ بدون اطلاع این شرکت ؛ اقدام به تنظیم قرارداد شماره 547 مورخ 15/4/1391 با آقای مالک قنواتی نموده و ساخت و ساز 200 واحد از 216 واحد موضوع قرارداد شماره 131/91 را به آقای قنواتی واگذارکرده است . 3 – شرکت اسکله ساز جنوب برای توجیه عمل خلاف مغایر با مفاد قرارداد خود در واگذاری ساخت و ساز پروژه ؛ اقدام به تنظیم وکالت نامه شماره 4167 مورخ 25/9/1391 در دفتر خانه 249 اهواز می نماید و آقای مالک قنواتی طرف قرارداد خود را بعنوان وکیل خود معرفی نموده است و نامبرده با داشتن وکالت نامه مذکور و اختیارات خاص ؛ مرتکب تخلفات فراوانی گردیده است . توکیل وکالت به غیر در حالی که حق توکیل نداشته و واگذاری کار به افراد متعدد و نیز فروش واحد های آپارتمان های متعلق به شرکت اسکله ساز جنوب بنام خود به دیگران می باشد که از این راه مشکلات فراوانی را برای این تعاونی فراهم نموده است . 4 – شرکت اسکله ساز جنوب شخصا یا بوسیله وکیل خود ( آقای قنواتی ) تعداد 128 واحد مسکونی پروژه متعلق به این تعاونی را به قیمت روز پیش فروش نموده و پول آنها را از خریداران دریافت کرده است ولی در خصوص تکمیل واحد ها اقدام ننموده و پروژه را نیمه تمام رها کرده است . این تعاونی ناچارا و برای پیشبرد کار تعدادی از واحدها را خودش تکمیل و آماده تحویل به اعضاء نموده که صورتجلسه آن به ضمیمه ایفاد می گردد . 5 – شرکت اسکله ساز جنوب موظف و متعهد به پرداخت بدهی این شرکت تعاونی مطابق صورتجلسه ئمورخ 24/11/1391 بوده است ولی متاسفانه به تعهد خود عمل ننمده و این تعاونی بابت صورتجلسه فوق هنوز بدهکار می باشد . علاوه بر 128 واحد آپارتمان فروخته شده توسط شرکت اسکله ساز جنوب و آقای قنواتی وکیل شرکت مذکور ؛ تعداد 20 واحد دیگر نیز از همان پروژه توسط نامبردگان بفروش رفته و پول آن توسط آنها گرفته شده است و باید پاسخگو باشند . 6 – صورت وضعیت های ارسالی از ناحیه شرکت اسکله ساز جنوب به دلیل غیر واقعی بودن و عدم تطبیق با کارهای انجام شده مورد تایید این شرکت قرار نگرفته است علیرغم اینکه اینکه تعداد 148 واحد از آپارتمانهای این تعاونی توسط شرکت اسکله ساز جنوب و وکیل شرکت فروخته شده و تمامی پول 148 واحد از بابت صورت وضعیت های غیر واقعی بر داشت شده است . این در حالی است که تعدادی از واحد ها توسط خود تعاونی و تعدادی نیز توسط اعضای تعاونی به هزینه شخصی تکمیل شده است که می بایست از پیمانکار اخذ شود . 7 – طبق صورتجلسه تنظیمی فی ما بین شرکت اسکله ساز جنوب و اقای قنواتی که پیوست دادخواست می باشد ؛ آقای مالک قنواتی موظف شده است تمامی چکهای متعلق به شرکت اسکله ساز جنوب که بابت تضمین کار پیمانکار نزد این تعاونی می باشد را با چکهای خودش تعویض و جایگزین نماید . این در حالی است که چکهای پیمانکار هنوز در اختیار این تعاونی است و آقای قنواتی برای این کار مراجعه نکرده و این تعاونی به جهت اینکه از مفاد صورتجلسه مذکور بی اطلاع بوده و از طرفی آقای قنواتی را طرف قرارداد خود نمی داند ؛ چکهای مذکور کماکان نزد این شرکت تعاونی موجود می باشد و بموقع از آنها برای جبران بخشی از خسارات وارده ناشی از عدم انجام تعهد شرکت اسکله ساز اقدام قانونی بعمل خواهد آورد . حال با توجه به مراتب فوق الذکر و با عنایت به اینکه شرکت اسکله ساز جنوب بعنوان شرکت پیمانکار و طرف قرارداد این تعاونی اقدامی علیه این تعاونی انجام نداده و دادخواست تقدیمی از ناحیه آقای مالک قنواتی نیز قانونا متوجه این تعاونی نمی باشد و طرف قرارداد این شرکت نیز شخص حقوقی و تاجر محسوب می گردد ؛ دادخواست اعسار وکیل شرکت مستقلا ایراد قانونی دارد و از طرفی اقدامات خواهان در اتاق تعاون نیز منجر به ابطال رای داوری شده است و مزاحمتهای وی در مراجع مختلف و دعاوی اقامه شده که فاقد وجاهت قانونی می باشد موجبات ورود ضرر و زیان مادی و معنوی جبران ناپذیری گردیده است حال باتوجه به رفع اثر از دستور موقت درتاریخ 96/7/24بدلیل نقص داشتن پرونده واینکه واحدهای اعضاء این شرکت تعاونی مدت سه ماه در توقیف بودن که این امرموجب خسارت مادی ومعنوی وپایین امدن قیمت واحدها اعضاء تعاونی گردیده خواستار ضرر وزیان ناشی از دستور موقت با قیمت اولیه 50میلیون تومان وارجاع امر به جهت تعیین میزان خسارت وارده را داریم

-->