• مطالبه دیه به دلیل کار در منزل
  • با سلام خانمی در طول دوازده سال در خانه همسرش قالی بافی می کرده و به همین دلیل دچار درد کمر به دلیل فاصله بین مهرهای کمر شده و اینکه بینایی وی ضعیف شده و همچنین دست وی دچار آسیب گشته و شایان به ذکر است وی دو سال پیش طلاق گرفته و تمام پرونده هایی را که برای شوهرش باز کرده بود با گذاشتن رضایتنامه به دلیل طلاق توافقی مختومه نموده من جمله پرونده ای که در آن مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت خود را طرح نموده بود. حال سوال این است آیا می تواند دیه دست و کمر و چشم خود را مطالبه کند در چه غالبی لطفا راهنمایی نمایید
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

خیر دیه در خصوص مواردی است که به عمد یا غیر عمد جنایتی واقع شود که در اینجا جرمی واقع نگردیده و با توجه به مختومه نمودن شکایات و و قوع طلاق اجرت المثل نیز که تنها از این طریق می توانست کارکرد خود را مطالبه نماید منتفی است

-->