• شکایت
  • با سلام. احترامآ اینجانب ولی یاسمی در سال 1386 از طریق آزمون بعنوان مسئول مالی دانشگاه پیام نور واحد ایوان استخدام شدم. بنده و همکارانم از بدو استخدام تا سال 1391 که ریاست دانشگاه جای خود را به آقای دکتر قباد منصوری دادند بدون هیچگونه مشکلی مشغول انجام وظیفه بودیم. آقای منصوری در طول مدت سه سالی که سرپرست پیام نور واحد ایوان بودند بارها با کارکنان مشاجره داشتند و در یکی از این مشاجره ها که کارکنان را حیوان مورد خطاب قرار دادند با واکنش اینجانب همراه شدند و بنده از ایشان به ریاست وقت پیام نور استان جناب آقای دکتر سید محمد طاهری مقدم شکایت کردم، اما بواسطه دوستی ریاست استان با آقای منصوری نه تنها به نتیجه نرسیدم و با تهدید به اخراج تلاش اینجانب برای طرح شکایت در هیآت تخلفات اداری بی نتیجه ماند، بلکه بدون رضایت اینجانب و بدون توجه به اینکه تغییر محل خدمت کارکنان توسط دستگاه اجرایی در مقام اعمال مجازات امکان پذیر نیست بنده را به مدت نه ماه به واحد سرابله و از آنجا یکسال بعنوان مآمور به دانشگاه پیام نور واحد چوار انتقال دادند و قرار گذاشتند که بعد از اتمام یکسال مآموریت به واحد ایوان( محل سکونت خودم) انتقال داده شوم. بعد از اتمام دوره مآموریت، آقای منصوری به سرپرستی دانشگاه پیام نور استان منصوب شدند و با توجه به سابقه دشمنی که با بنده داشتند و بدون توجه به اتمام مآموریت یکساله سه سال دیگر بنده را در همان واحد نگه داشتند و این در حالی است که در طول این پنج سال مرکز هزینه و محل پرداخت بیمه اینجانب واحد ایوان بوده است. با توجه به اینکه بنده قراردادی بودم با تهدید به اخراج مجبور به امضای حکم واحد چوار شدم. اکنون بعد از پنج سال هزینه سنگین رفت و آمد دانشگاه پیام نور واحد چوار منحل شده است و بدلیل کینه توزی ریاست دانشگاه، بنده را به دورترین محل از محل سکونت خود انتقال داده اند. با توجه به اینکه پدر اینجانب از جانبازان دفاع مقدس و بیمار هستند بنیاد شهید استان و همچنین دفتر ریاست سازمان مرکزی پیام نور با ایشان مکاتبه کردندکه با وجود قول مساعدت به آنها باز هم از انتقال حقیر به واحد محل سکونت خود امتناع می ورزند. لازم به ذکر است که بنده نیمسال دوم تحصیلی 96-95 در پیام نور مرکز ایلام تدریس درس اصول حسابرسی 2 را عهده دار بودم و تمام جلسات تا پایان ترم توسط اینجانب برگزار گردید امابعد از اتمام ترم به دستور ایشان نام حقیر را حذف و درس مربوطه را به نام شخص دیگری تعریف نمودند. گفتنی است که مدیریت حراست و نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان در جریان همه مطالب ذکر شده هستند اما بواسطه اعمال فشار ریاست بر ایشان تنها نظاره گر اوضاع میباشند. فلذا از آن مقام محترم استدعا دارم در خصوص هزینه های تحمیل شده، درس حذف شده و انتقال اینجانب به واحد محل سکونت خود دستورات مقتضی مبذول فرمایید.
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام ای را خطاب به چه مقامی وشتید؟

-->