• درخواست اجرای احکام مدنی
  • متن درخواست میخوام
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

رياست محترم اجراي احكام با سلام نظر به اينكه حكم صادره به شماره دادنامه ...قطعي گرديده و خوانده جهت پرداخت دين خود هيچ اقدامي ننموده فللذا تقاضاي صدور اجرائيه مورد استدعا مي باشد

-->