• مزاحمت تلفنی و توهین و فحاشی از طریق تلفن
  • شخصی فردی را از طریق تلفن مورد مزاحمت و توهین و فحاشی قرار می ذهد
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

با تشکر فعلا از شکایت منصرف شدند

1400/07/01

عمل متشاكي متضمن محكوميت به شلاق و حبس در صورت اثبات ميباشد

-->