• لایحه درخصوص مطالبه وجه مبلغ 450/000/000میلیون ریال بانضمام خسارات دادرسی وحق الوکاله وکیل پیرو دادخواست تقدیمی به دادگاه حقوقی
  • با عرض سلام وارادت لایحه مطالبه مبلغ 450/000/000 میلیون ریال ازخواندگان پیرو دادخواست تقدیمی به دادگاه حقوقی که خدمتتان ارسال میگردد مورد تقاضا است متن دادخواست کاملا گویا است لایحه قوی حقوقی موردتقاضااست باتشکر
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام در خدمت شما هستم

-->