• لایحه درخصوص مطالبه وجه مبلغ 450/000/000میلیون ریال بانضمام خسارات دادرسی وحق الوکاله وکیل پیرو دادخواست تقدیمی به دادگاه حقوقی
  • متن لایحه پیرو دادخواست تقدیمی در مقام خواهان بر علیه خواندگان تنظیم شود دادخواست خدمتتان ارسال گردیده است لایحه قوی مورد تقاضاست باتشکر
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام هزينه تنظيم لايحه ٣٠٠هزار تومان است كه ٢٤ساعت پس از پرداخت تنظيم و ارسال ميگردد در ضمن ذكر جزئيات جهت تنظيم لايحه اازم مي باشد

-->