• اعتراض به کمیسیون ماده صدشهرداریها
  • اینجانب محمدرشیدابراهیمی ملکی را تخریب وبازسازی کردم برای پایان کار به شهرداری مراجعه کردم مواردی رابه عنوان تخلف محسوب کردند ومرا به ماده صد معرفی کردند که در انجا مرا به مبلغ 9000000ریال جریمه کردند اینجانب درامد انچنانی ندارم که مبلغ را پرداخت کنم عهده دارمخارج دو خانواده هستم واقعا درامد ضعیفی دارم نمی دانم چکار کنم با تشکر
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

شما ميتوانيد به ديوان عدالت اداري جهت اعتراض به نظريه كمييسيون مراجعه نماييد و اين تنها راه ممكن است در صورت تمايل لايحه اعتراضيه ضمن پرداخت هزينه به ميزان ٢٠٠هزار تومان براي شما تنظيم مي گرددد

-->