• دادخواست نامه
  • سلام علیکم جهت طرح دعوی علیه یک مجموعه ورزشی بدون ظرفیت و عدم تامین پارکینگ که باعث ایجاد مزاحمت برای یک محله، دو خیابان فرعی و چندین کوچه بن بست، یک دادخواست برای ارسال به شهرداری و دیگر نهاد های مربوطه نیازمندم.
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

بدلیل عدم ارائه فاکتور از سایت /تیم سرویس از دادن پاسخ معذور است%

-->