• شکایت نامه
  • شکایت بر قرارداد خدمات هنری که مفاد آن از طرف اول قرارداد انجام و اجرا نشده و مبلغ کل که طبق مفاد داخل آن تعیین گردیده بود که باید در طی 6 ماهه پرداخت میگردید و به امضا مدیر تولید رسیده بود ولی با عدم اقدام در پرداخت وجوه از طرف آن مجموعه مواجه شدیم و 6 ماه جاری حتی اندک از آن وصول نشد.
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

سلام. هزینه تنظیم دادخواست شما 250000 می باشد و در صورت تمایل ده روز بعد از پرداخت دادخواست براتون ارسال میشه

-->