• ممانعت ازحق
  • تعرض احدی ازمالکان ورودی کوچه نسبت به دربرگیری قسمتی ازعرض کوچه به نفع زمین خود که طی اظهارات ایشان این امربنابه دستورسازمان منطقه آزاد قشم به دلیل تغییر نقشه قبلی کوچه واعمال نقشه جدیدودرنهایت بن بست شدن هردو طرف کوچه وتنها ورودی فقط ازطریق فرعی کوچه پشتی می باشد که درنهایت منجربه عدم ورود ویا ورود بامشقت خودروهای ساکنین به کوچه می گردد.مزید استحضار است که تغییرات ایجاد شده درنقشه کوچه بصورت خودسر ازطرف سازمان منطقه آزاد قشم بدون هماهنگی واعلام رضایت ساکنین کوچه می باشد که این امر هم به لحاظ ترددخودروهای ساکنین وهم به لحاظ کاهش ارزش ملک تمامی ساکنین وهم ورود خودروهای امدادی ازقبیل اورژانس ویاآتش نشانی درآینده مشکل سازمی گردد.
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

درود. شما بایستی نسبت به تصمیم سازمان اقدام قضایی انجام دهید. اگر سازمان جزو ادارات دولتی باشد باید در دیوان طرح دعوا کنید و اگر اداره دولتی نباشد بایستی به محاکم عمومی مراجعه کنید. متشکرم

-->