• ابطال رای کمیسیون ماده 16 شکایات جانبازان
  • ریاست محترم دیوان عدالت ادرای باسلام واحترام ضمن تقدیم مدارك و مستندات فوق الذكر نظر به این كه متعاقب تضییع حقوق ،تغییروضعیت ازکارمندی صنعت نفت به هیات علمی دانشگاه صنعت نفت را دارم.که توسط خوانده وکمیسیون ماده 16رسیدگی به شکایات جانبازان بدون عنایت به ادله اینجانب این تضییع حقوق صورت گرفته واین ادعای دانشگاه صنعت نفت مبنی براینکه چون که هیچ متقاضی دراین رشته پذیرفته نشد حقوق بنده هم نادیده گرفته شود.جای بسیار سئوال می باشد وچون فراخوان را همراه دیگر دانشگاههای کشور ازطریق وزارت علوم اعلام نموده است ؟پس مجوز جذب واستخدام را ازدستگاههای مسئول داشته است همچون دیگر دانشگاهها،پس حفظ سهمیه ایثارگران باید انجام گیرد.وارتباطی با اینکه درمتن رای آمده است که هیچ متقاضی پذیرفته نشد چه ربطی به بنده دارد.بنده درمسیر ومقرارت مربوط به خودم سنجیده می شوم .وهرشخص درجایگاه حقوقی منحصربه خودش می باشد.وارزیابی می گردد.که حق بنده وابسته به حقوق دیگران باشد .که بنده تحت حمایت قوانین مربوط به ایثارگران هستم .واین یک حق مسلم وبدیهی بنده می باشد.ولذاکمیسیون ماده16ایثارگران بدون توجه به این حق وادله رای راصادره می کند مبنی بر رد شکایت بنده
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

مشخص نیست این عرضحال را برای مشاوره ارسال کرده اید یا برای دیوانعدالت اداری...!؟

-->