• مطالبه خسارت ازشهرداری
  • سلام.بنده وهمسرم بترتیب مالکین2دانگ و3دانگ ازخانه ای هستیم که برای طرح بلواراصلی شهر بافق موردتملک شهرداری قرار گرفته ..حقیرباشهرداری به توافق رسیده ام. همسرم برای سهم3دانگ خودش بعلت نپذیرفتن قیمت شهرداری توافق نکرده وامضاننموده..اماشهرداری سال گذشته خانه راتملک وتخریب نمود.همان موقع همسرم نامه اعتراض به قیمت نوشته وحتی طبق قانون کارشناس رسمی خودرامعرفی نمودکه دراین موردهم با گذشت یکسال هیچ اقدامی ازسوی شهرداری نشده..حتی بهای ملک ایشان رانداده اند.ایابااین تفاسیرعلاوه بربهای روز میتوان ادعای خسارت نمود؟مدارک محکمی هم دارم.(اینکه شهرداری زیر بار15درصدحق سکونت نمیرودایا میتواند انراندهد؟)ماده5لایحه تملک املاک....باسپاس
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

بله قابل مطالبه است و در ديوان عدالت اداري مي بايست طرح دعوي شود

-->