• تصرف عدوانی
  • درخواست رفع تصرف عدوانی
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

با سلام و درود صدور حکم رفع تصرف علیه کسی جائز است که تصرف او لاحق بر تصرف شاکی باشد و خوانده دعوی تصرف ، باید هیچگونه تصرف قبلی در مال موضوع دعوی نداشته باشد و الا او خود نیز متصرف سابق محسوب می گردد و صدور دستور رفع تصرف علیه متصرف سابق فاقد وجاهت قانونی است . بنابراین یکی از شرایط دعوی تصرف عدوانی این است که خوانده با لحوق تصرف عدوانی خود ، مال مورد دعوی را از تصرف متصرف سابق خارج کرده و بر آن مستولی شده باشد .پس بنابراین جناب آقای عباسی به این چند نکته که به عرضتان میرسانم کاملا توجه فرمایید: عدوان به معنی ظلم و ستم و تجاوز تعبیر شده است . عدوانی بودن تصرف شرطی است که در تحقق غصب نیز ضروری است ، در قانون مدنی تعریفی از مفهوم عدوانی بعمل نیامده ولی ماده یک قانون جلوگیری از تصرف عدوانی با قید عبارت «بدون رضایت» به بیان مفهوم عدواناً که در ماده دو آن قانون ذکر شده پرداخته است . در ماده 161 قانون آئین دادرسی مدنی نیز قانونگذار خروج مال از تصرف متصرف سابق ، بدون رضایت او و به غیر وسیله قانونی را برای تحقق شرط عدوان کافی دانسته است.نکات مهم در تصرف در سه بند به شرح ذیل 1) مطابق قانون در مورد این دعوی محکمه داخل رسیدگی در باب نحوه تصرف مدعی و اسناد راجع به آن نمی شود و فقط در عدوانی بودن تصرف تحقیقات نموده و چنانچه سبق تصرف مدعی و لحوق تصرف مدعی علیه معلوم شود مورد نظر قرار دادن نحوه تصرف و ورود به ماهیت دعوا برای دادگاه تخلف می باشد . وجود سند مالکیت در دعوی تصرف عدوانی اماره سبق تصرف است که آنهم تاب مقاومت در مقابل دلایل مخالف را ندارد . در این دعوی موضوع رسیدگی شناسایی مالک نیست و هدف حمایت از متصرف است و اگر به اسناد و دلایل مالکیت نیز اتکا می شود تنها به همین منظر است . 2) چنانچه مال با رضایت از تصرف متصرف بیرون آید یا قراردادی در میان باشد و متصرف نخست متعاقباً از اقدام خود پشیمان شده باشد ، دعوی تصرف عدوانی مورد نخواهد داشت . برای تحقق تصرف عدوانی عدم رضایت متصرف سابق نسبت به تصرفات لاحق کافی است . البته لازم به ذکر است شکست در دعوی تصرف عدوانی مانع اقامه دعوی مالکیت نیست و ممکن است این دعوی به پیروزی شخصی که در دعوی تصرف عدوانی محکوم شده است منتهی گردد . همچنین مطابق با نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 2123/7 مورخ 17/5/60 اقامه دعوی راجع به مالکیت و خلع ید غاصبانه در دادگاه حقوقی مانع از رسیدگی به دعوی رفع تصرف عدوانی نیست . طرح دعوی تصرف عدوانی در صلاحیت مراجع قضایی است و از حیث صلاحیت محلی نیز مرجع قضایی محل وقوع ملک موضوع دعوی دارای صلاحیت برای رسیدگی می باشد . مطابق با ماده12 قانون آئین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت ، مزاحمت ،ممانعت از حق ، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد . ضمناً دادخواست دعوی مورد نظر میباست ابتدا به ساکن دردفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت گردد. امیدوارم توضییحات کامل باشد، جهت ارجاع امر به وکیل آماده همکاری با شما میباشم. با ارزوی موفیقت 09122848030

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

-->