• درخواست رسیدگی مجدد اعاده دادرسی در شعبه دیگر
  • باتوجه به اینکه شکایت اینجانب در دادگاه بدوی و تجدید نظر ردشکایت شده است در صورتیکه پرونده همکار من که درخواست مشابه درخواست اینجانب می باشد باتوجه به رای وحدت رویه قبول شده است در خواست رسیدگی مجدد در شعبه دیگری از دیوان عدالت اداری را دارم
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

با من تماس بگیرید توحید جلایری نیا 09159249885

-->