• صدور چک بلامحل
  • مشتکی عنه بابت دین مسلم خود یک فقره چک به شماره سریال …082برعهده بانک صادرات شعبه … به سررسید 28/8/87 به شماره جاری … 010174094به مبلغ 000/000/250 ریال را صادر نمود که پس از مراجعه به بانک محال علیه، در مورخ 30/8/87 به دلیل کسری موجودی، منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده است. با توجه به امتناع پرداخت بدهی از طرف مشارالیه و اقدام به صدور چک بلامحل، لذا خواهشمند است جهت تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف و جبران زیان وارده و صدور حکم جلب وی اقدام لازم را مبذول فرمائید.
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام. در صورتی که از تاریخ صدور چک تا گواهی عدم برگشت بیش از ده روز گذشته شما نمیتونید در دادگاه کیفری شکایت کنید و باید به دادگاه حقوقی دادخواست بدید و اگر مالی ازش میشناسید معرفی کنید تا توقیف بشه.

-->