• مطالبه بهای منزل ازشهرداری
  • سه دانگ ازمنزل مسکونی تملک وتخریب شده راشهرداری وجهش رانپرداخته.که مربوط به14ماه قبل میباشد.علت ان هم اعتراض به قیمت پیشنهادی شهرداری بوده وهمراه بااعتراض خود کارشناس رسمی هم معرفی نموده بودم(.درهمان زمان)ویکی دوموردخسارت.مثلا حین تخریب مغازه جانبی خانه.قسمتی ازسقف ودیواراتاق هم فروریخت درحالیکه دران زندگی میکردیم.ونیز15درصدحق سکونت مربوط به خانه.البته مغازه هم داشتم اما چون به اجاره داده بودم شایدحق اعاشه تعلق نگیرد.سپاسگزارم
1400/07/01

باسلام...همانطورکه گفتم وجه سه دانگ ازمنزل راشهرداری باگذشت15ماه هنوزم نداده است. حدود200م.بودایا نبایدتاوان دیردادن وضررمن راباکارشناسی به روز ملک بدهند؟البته الان یکساله بلوارشده.لیکن 200م. پول سال گذشته تا الان اگه توبانک هم بودچقدرمیشد؟وایا 15درصدحق سکونت (تبصره1ماده5)راکه شهرداری میگوید ماتابحال به هیچکدام ازمالکین انرانداده ایم وعرف درشهرمان نیست!!! میتوانندندهند؟متشکرم

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

مشخص نیست خواسته چیست؟

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

-->